Happy Birthday to Eulalio Gutierrez (d. 1939), Fernand

Happy Birthday to Eulalio Gutierrez (d. 1939), Fernand

Happy Birthday to Eulalio Gutierrez (d. 1939), Fernand Leger (d. 1955), Reinhold Rudenberg (d. 1961), M.A. Ayyangar (d. 1978), E.J. Pratt (d. 1964), Nigel Bruce (d. 1953), Friedrich Glauser (d. 1938), Friedrich Hund (d. 1997) and Ludwig Erhard (d. 1977).